Zameranie

Hlavným zameraním je poskytovanie komplexných služieb pre deti, mládež a dospelých so zdravotným postihnutím, deti, mládež a dospelých, ohrozených zdravotným postihnutím a ich rodiny, s cieľom predchádzať sociálnemu vylúčeniu týchto zdravotne i sociálne znevýhodnených občanov.

Komplexnosť služieb je zabezpečovaná kooperáciou týchto hlavných programov:

  • Poskytovanie sociálnych služieb v oblasti sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie
  • Poskytovanie zdravotníckych služieb v odbore Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • Detský klub ZPDaM pri poskytovaní služieb pre svojich klientov, vychádza z potrieb klientov, ktoré si vyžadujú komplexný prístup a komplexné služby. Hlavnými znakmi týchto služieb je pôsobiť preventívne a inkluzívne.


    V priebehu roku 2007 manažment Detského klubu začal budovať systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2000, ktorý bol na základe certifikačného auditu (28.12.2007), vykonaného spoločnosťou SGS Slovakia, s.r.o. dňa 17.01.2008 certifikovaný.


    Certifikáty
    Posledná zmena: 22-Nov-2011 23:39:52