Ukončené projekty

My sme dobrí kamaráti, veľa sa spolu naučíme a to sa oplatí! Nadácia pre deti Slovenska, grantový program Hodina deťom, 10. ročník. (2009 – 2010)

Pozrite sa deti mamy, zvládneme to spolu s Vami, aj sami! Nadácia pre deti Slovenska, grantový program Hodina deťom, 9. ročník. (2008 – 2009)

Cesta mladých ľudí s telesným postihnutím k nezávislému (samostatnému) životu. Nadácia pre deti Slovenska, grantový program Hodina deťom, 8. ročník. (2007 – 2008)

Program rozvoja životných zručností pre deti so špeciálnymi potrebami z regiónu Košíc. Nadácia pre deti Slovenska, grantový program Stierame rozdiely, 3. ročník. (2006 – 2007)

Možnosti a problémy pri vytváraní rovnakých príležitostí na trhu práce pre ženy – matky detí s ťažkým zdravotným postihnutím. Európsky sociálny fond. SOP ĽZ. Priorita 2 Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce. Opatrenie Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na zosúladenie rodinného a pracovného života. (2004 – 2006)

Cesta k integrácii. Nadácia pre deti Slovenska, Grantový program Hodina deťom, 5. ročník. (2004 - 2005)

Učme sa navzájom. Open society found, grantový program East East. Partneri: Kinezis klub, Kijev, Ukrajina, Detská fakultná nemocnica, Košice, Fakultná nemocnica L.Pasteura, Odd. FBLR, Košice. (2004 – 2005)

Vytváranie podmienok pre integráciu detí a mládeže s telesným postihnutím. Nadácia pre deti Slovenska, grantový program TIPOS – Stierajme žreby a s nimi aj rozdiely. (2004)

Rád by som sa to naučil. Nadácia pre deti Slovenska, grantový program Rozvoj občianskej spoločnosti prostredníctvom detí a mládeže. (2004)

Spoločne to dokážeme. Nadácia pre deti Slovenska, grantový program Hodina deťom, 4. ročník. (2003 - 2004)

Pomôžme im, aby to dokázali. Phare Access 2000 SR 0013,. (2002 - 2003)

Ženy matky detí s ŤZP II. Nadácia otvorenej spoločnosti – OSF, grantový program Ženy v spoločnosti. (2002 – 2003)

Ženy matky detí s ŤZP. Nadácia otvorenej spoločnosti – OSF, grantový program ženy v spoločnosti. (2000 – 2001)

Dobrovoľnícke centrum „Pomoc rodinám s členom s ŤZP“. NPOA, grantový program rozvoj občianskej spoločnosti. (2000 – 2001)

Poďme do Európy! Nadácia otvorenej spoločnosti – OSF, grantový program Zdravotné postihnutia. (2000 – 2001)

Pilotný projekt Agentúra osobnej asistencie. Decentralizácia sociálnych služieb. Phare SR 951802. (1998 – 1999)


Certifikáty
Posledná zmena: 22-Nov-2011 23:39:53