Domov sociálnych služieb

Sociálna služba v domove sociálnych služieb je poskytovaná podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v jeho aktuálnom znení. Služba je určená pre osoby s ŤZP, ktoré sú podľa uvedeného zákona (§38) odkázané na poskytovanie takejto služby.

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba mladým dospelým s ŤZP, ktorí majú stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby V, VI.

Forma sociálnej služby je ambulantná - denný pobyt (8 hodín) a poldenný pobyt (4 hodiny).

Kapacita zariadenia je 15 osôb.

V domove sociálnych služieb:

 • poskytuje sa pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia

 • zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť

 • utvárajú sa podmienky na stravovanie a hygienu. • Sociálna služba je odborne orientovaná na potreby osôb s telesným postihnutím.

  Do zariadenia nie sú prijímané osoby s poruchami správania a psychiatrickými diagnózami.

  Zodpovedná zástupkyňa: MUDr. Marcela Strhárská email: strharska@centrum.sk


  Ekonomicky oprávnené náklady (EON) v domove sociálnych služieb

  V roku 2015 EON činili 651 € na 1 klienta / 1 mesiac

  Úhrada klientov za sociálnu službu činila:

 • 0,50 € / 1 deň (8 hodín)
 • 0,50 € / 1 deň (4 hodiny)


 • Sociálna služba bola finančne zabezpečená z nasledujúcich zdrojov:
  1. Príspevok Košického samosprávneho kraja
  2. Úhrady prijímateľov sociálnej služby za poskytnutú sociálnu službu
  3. Príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach
  4. Príspevky, dary, príjmy z podielu 2% z dane
  5. Vlastné zdroje na dofinancovanie sociálnej služby
  Certifikáty
  Posledná zmena: 30-Nov-2016 23:17:16