Rehabilitačné stredisko

Sociálna služba v rehabilitačnom stredisku je poskytovaná podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v jeho aktuálnom znení. Služba je určená pre osoby s ŤZP, ktoré sú podľa uvedeného zákona (§37) odkázané na poskytovanie takejto služby.

V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálna služba dospelým osobám s ŤZP, ktorí majú stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby II. - VI.

Forma sociálnej služby je ambulantná - denný pobyt (8 hodín) a poldenný pobyt (4 hodiny).

Kapacita zariadenia je 5 osôb.

V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje:

 • sociálna rehabilitácia
 • sociálne poradenstvo
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby


 • Sociálna služba je odborne orientovaná na potreby osôb s telesným postihnutím.

  Do zariadenia nie sú prijímané osoby s poruchami správania a psychiatrickými diagnózami.

  Zodpovedná zástupkyňa: Ing. Jana Gregová, email: gregova@yahoo.com


  Ekonomicky oprávnené náklady (EON) v rehabilitačnom stredisku

  V roku 2015 EON činili 485 € na 1 klienta / 1 mesiac

  Úhrada klientov za sociálnu službu činila:

 • 0,50 € / 1 deň (8 hodín)
 • 0,50 € / 1 deň (4 hodiny)


 • Sociálna služba bola finančne zabezpečená z nasledujúcich zdrojov:
  1. Príspevok Košického samosprávneho kraja - na odkázanosť na pomoc inej FO
  2. Príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach
  3. Príjmy z podielu zaplatenej dane (2%)
  4. Úhrady prijímateľov sociálnej služby za poskytnutú sociálnu službu
  5. Príspevky a dary od FO
  Certifikáty
  Posledná zmena: 30-Nov-2016 23:28:35