Povolenia

Detský klub ZPDaM ako zdravotnícke zariadenie poskytuje zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na základe povolenia, vydaného Košickým samosprávnym krajom – lekárom samosprávneho kraja podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Povolenie číslo 2838/2008-RU-20-20579 zo dňa 17.7.2008 prevádzkovať zdravotnícke zariadenie: ambulancia a zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek s odborným zameraním fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.


Certifikáty
Posledná zmena: 22-Nov-2011 23:39:54